REGULAMIN

REGULAMIN Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej

 SNOW MASTER SCHOOL sp. z o.o.

Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej SNOW MASTER SCHOOL sp. z o.o. wszyscy klienci mają obowiązek zapoznać się z jej regulaminem, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. 

1. Wraz z dokonaniem zakupu usług szkoleniowych Klient zawiera ze Szkołą Narciarskieą i Snowboardową SNOW MASTER SCHOOL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Drawskiej 22  02-202, umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

 

2. Lekcje w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej SNOW MASTER SCHOOL sp. z o.o.  można rezerwować osobiście lub telefonicznie a także przez stronę internetową.

 

3. Należność za lekcje oraz sprzęt należy uregulować po zajęciach w gotówce u instruktora. Ceny zajęć nie obejmują karnetów wjazdowych oraz wypożyczenia sprzętu.

 

4. W przypadku korzystania z pakietów opłata pobierana jest z góry.

 

5. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej, dlatego prosimy o wcześniejszy przyjazd w celu doboru sprzętu.

 

6. Odwołanie rezerwacji zajęć prosimy dokonywać najpóźniej dzień przed planowanym terminem zajęć telefonicznie, mailowo.  W przypadku odwołania lekcji w późniejszym terminie lub niepojawienia się Klienta na lekcji zostanie on wpisany na tzw. czarną listę. Prosimy o szanowanie czasu naszych instruktorów.

 

7. W razie nagłego wypadku lub niekorzystnych warunków atmosferycznych na stoku Szkoła Narciarska i Snowboardowa SNOW MASTER SCHOOL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względów bezpieczeństwa kursantów.

 

8. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot lub przeniesienie na inny termin przysługuje po uprzednim zgłoszeniu, dokonanym do 24 godzin przed rozpoczęciem zajęć lub gdy nieczynne są wszystkie wyciągi na terenie Ośrodka "Szczęśliwice" lub Szkoła Narciarska i Snowboardowa SNOW MASTER SCHOOL sp. z o.o. nie może zrealizować zlecenia.

 

9. Korzystanie z pakietów odbywa się w ściśle wyznaczonych terminach. Lekcje z pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.

10. Lekcje z pakietu obowiązują tylko w danym sezonie, niewykorzystane lekcje przepadają a pieniądze nie podlegają zwrotowi.

 

11. Klienci szkoły spotykają się z instruktorem w holu głównym budynku przy ul. Drawskiej 22 w narożniku Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej SNOW MASTER SCHOOL sp. z o.o.

 

12. Zajęcia godzinne w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej SNOW MASTER SCHOOL sp. z o.o. trwają 55 minut.

 

13. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć w narożniku Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej SNOW MASTER SCHOOL sp. z o.o.

 

14. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje Klientowi zwrot pieniędzy.

 

15. Przed przystąpieniem do lekcji Klient, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest przedstawić pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich/ snowboardowych, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez szkołę.

 

16. Wszelkie pogorszenia samopoczucia w trakcie zajęć (np.: bóle,mdłości, zasłabnięcia) należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia.

 

17. Każdy uczeń na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski. Zgodnie z prawem, każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.

 

18. W przypadku wypożyczenia sprzętu w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej SNOW MASTER SCHOOL sp. z o.o., wypożyczający ponosi odpowiedzialności za zgubiony lub zniszczony sprzęt.

 

19. Szkoła SNOW MASTER SCHOOL sp. z o.o. wraz z instruktorem nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.

 

20. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z instruktorem Szkoły SNOW MASTER SCHOOL sp. z o.o, musi być zgłoszony do biura Szkoły wraz z zaświadczeniem od ratownika stacji. 

 

21. Podczas zajęć instruktorzy są uprawnieni do wydawania kursantom - w tym również osobom małoletnim - odpowiednich wskazówek i zaleceń, stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego kursanta jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez kursanta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi. Zależy nam na bezpieczeństwie naszych Kursantów.

 

22. Koszty karnetów Klient rozlicza indywidualnie z instruktorem po zakończonych zajęciach według stawki 2 zł/ 1 pkt lub zapewnia go we własnym zakresie.

 

23. Klienci szkoły wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę.

 

24. Opłacenie lekcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej SNOW MASTER SCHOOL sp. z o.o.

 

25. Szkoła Narciarska i Snowboardowa SNOW MASTER SCHOOL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2019 r.

 

26. Szkoła Narciarska i Snowboardowa SNOW MASTER SCHOOL sp. z o.o. nie ubezpiecza klientów - sugerujemy aby wszyscy klienci ubezpieczyli się od NNW we własnym zakresie.

©2021 by Aleksander Nawrocki