POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ PANDEMII COVID-19 SNOW MASTER SCHOOL SP. Z O.O.

§ 1

Niniejszy regulamin pt. POLITYKA ANTY-COIVD-19 SNOW MASTER SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej: Regulamin) dotyczy polityki prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Snow Master School spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 208/88 o numerze KRS: 0000804774 (dalej: Organizator) , na terenie Ośrodka „Szczęśliwice” przy ul. Drawskiej 22 w Warszawie w okresie pandemii COVID-19.

§2

Regulamin zobowiązuje wszystkich Klientów, zleceniobiorców, pracowników oraz osób postronnych przebywających na terenie wykonywania działalności Organizatora (dalej: Użytkowników) do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wydawanych przez właściwego ministra w rozporządzeniach poleceń dot. pandemii COVID-19 a także właściwego okręgowego inspektoratu sanitarnego oraz kierownictwa Ośrodka „Szczęśliwice”.

§3

Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć dla wszystkich Użytkowników oraz osób postronnych przebywających na terenie Ośrodka „Szczęśliwice”. Organizator oraz Użytkownicy zobowiązują się do polubownego prowadzenia spraw wynikających z okoliczności spowodowanych pandemią COVID-19.

 

§4

Organizator zobowiązuje Użytkowników do informowania Organizatora o swoim stanie zdrowia w szczególności jeśli zauważono objawy wskazujące na możliwość zarażenia wirusem COVID-19 tj. podwyższoną lub obniżoną temperaturę ciała lub kaszel lub brak powonienia a także jeśli miał lub mógł mieć styczność z osobami zakażonymi wirusem COVID-19 lub przebywania na kwarantannie, a także w przypadku wyraźnej infekcji dróg oddechowych.

§5

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odmowy wykonania zamówionej usługi jeśli Użytkownik potwierdził, któryś z wymienionych w §3 objawów. Usługa zamówiona zostaje przełożona automatycznie na późniejszy termin.

§6

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieświadomości lub zatajenia wymaganych w §3 informacji dotyczących aktualnego stanu zdrowia.

§7

Użytkownicy w ramach dobrych praktyk ogólnie przyjętych zobowiązują się do:

- zachowania dystansu większego niż 1,5 m od innych Użytkowników niespokrewnionych na terenie Ośrodka „Szczęśliwce” a także w kolejkach do biura, kasy czy wyciągów stokowych;

- zasłaniania ust oraz nosa za pomocą maseczek/kominów/szalików;

- dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Ośrodka „Szczęśliwice” oraz do biura Snow Master School.

§8

Organizator w ramach dobrych praktyk zaleca Użytkownikom:

-posiadanie własnych środków dezynfekcyjnych oraz maseczek;

- posiadania własnych części garderoby takich jak kominiarki, rękawiczki;

- posiadanie własnego sprzętu narciarskiego lub snowboardowego;

§9

Organizator informuje, że liczba osób mogących jednocześnie korzystać z obiektu nie może przekroczyć limitu zapisanego w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19.

 

§10

Organizator zobowiązuje swoich klientów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych polityką zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, które Organizator oraz administrator Ośrodka „Szczęśliwice” przedsięwzięli.

©2021 by Aleksander Nawrocki