POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest „Snow Master School sp. z o.o.” ,
NIP 5223168420 z siedzibą w Warszawie.

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas wyłącznie w celu kontaktu poprzez e-
mail lub telefon podany w formularzu kontaktowym na stronie internetowej

www.snowmasters.pl
Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a
RODO.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do kontaktu poprzez e-mail lub telefon
podany w formularzu kontaktowym.
Dane podane przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe
innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do
zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku
przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:
osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy
muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,
innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym,
kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym,
organom publicznym.
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od ich zebrania lub na czas
spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie
wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.
Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 wymienionego wyżej
rozporządzenia.
Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od Administratora:
-dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
-ich sprostowania,
-usunięcia,
-ograniczenia przetwarzania,
-oraz przenoszenia danych.
Przysługuje Pani / Panu prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania

wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym
profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku
istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
Pani / Pana interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do
realizacji zawartej z Tobą umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Twoim
pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
W stosunku do Pani/ Pana mogą być podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług
w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu
bezpośredniego.
Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tzw. odbiorcom danych:
– podmiotom zewnętrznym wspierającym naszą działalność takim, jak dostawcom usług i
stosowanych przez nas systemów (np. zewnętrzna księgowość czy też dostawca usługi
poczty elektronicznej),
– w celu prawidłowego wykonania objętej umową usługi – ubezpieczycielom,
podwykonawcom i partnerom biznesowym
– bankom i operatorom płatności przy potrzebie wzajemnych rozliczeń za ich
pośrednictwem,
– innym odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy czyli do tzw.
państwa trzecich. W związku jednak z korzystaniem w naszej działalności z usług Google
LLC, która to firma według publikowanej przez nią Polityki Prywatności korzysta z
serwerów w różnych krajach, chcielibyśmy poinformować, że może w związku z tym
dojść do transferu Państwa danych poza ten obszar na zasadach opisanych przez Google
LLC w Polityce prywatności tej firmy i w ramach przyjętych przez nią środków
bezpieczeństwa.
2. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zachowanie poufności danych jest dla Snow Master School sp. z o.o. niezwykle ważne i
chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego
sporządziliśmy Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania
danych osobowych.
Administrator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych,
w szczególności:
-ochronę przed dostępem nieautoryzowanym;
-ochronę przed utratą danych;

-hasła użytkowników nie są zapisywane w bazie w sposób jawny ani szyfrowane w sposób
odwracalny;
- stosuje środki ochrony przed utratą danych;
-stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru ;
-stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych ;
-stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony
i poufności .
3. ZGODY RODO
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
„Snow Master School sp. z o.o.” w celu umożliwienia kontaktu z moją osobą, zgodnie z
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).

4. PLIKI COOKIES
Srona Snow Master School sp. z o.o. (dalej: ”Strona” korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła;
zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki

internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym
zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest
także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat
zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony
wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Strony podmioty,
w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook
(Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
Administrator korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie
Administrator korzysta remarketingu, czyli działań, dzięki którym sieci reklamowe mogą
wyświelić mu przekazy reklamowe dopasowane do jego zachowania w Serwisie.
Technologicznym warunkiem takich działań jest obsługa plików cookie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową
Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies
przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.